Par mums

Kultūras nams

PI “Salaspils kultūras nams”  darbības mērķis

Kultūrapgaismības izplatība, radošo darbību un tradicionālo Salaspils novada un Latvijas kultūras norišu piedāvājuma nodrošināšana, bērnu un jauniešu vērtīborientācijas veidošana un iesaistīšana kultūras procesos, iedzīvotāju radošo pašizpausmju atbalstīšana, kultūras un mākslas vērtību saglabāšana un uzturēšana, Salaspils novada un Latvijas tēla popularizēšana, kā arī mūžizglītības un interešu izglītības veicināšana novadā.

Papildu iespējas